Какво можем да направим за вас?

Стремежът ни е да улесним и подпомогнем максимално нашите клиенти при търсене на безвъзмездно финансиране за представляваните от тях организации, както и съдействие за техните инвестиционни намерения.


ТРИ СТЪПКИ ДО УСПЕХА

1

ИЗГОТВЯНЕ

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предварителна оценка на потенциала на фирмата-кандидат за получаване на безвъзмездно финансиране. На този етап се прави прогноза за броя на точките, които може да получи проектът на кандидата, съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите.

Разработка на необходимите за кандидатстване документи – Бизнес планове; Апликационни формуляри; Бюджети; Предпроектни проучвания и други приложими документи, в зависимост от конкретната финансираща програма. В посочените документи проектната идея подробно се описва и се обосновава от гледна точна на нейната пазарна адекватност, икономическа жизнеспособност, социални и обществени ползи, които носи реализацията ѝ.

ПОДАВАНЕ

НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Окомплектоване на всички документи, които се предават за оценка.

Консултации при поискана допълнителна информация и документация от страна на финансиращата институция в процеса на оценка на проекта.

2
3

РЕАЛИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Съдействие за организиране на тръжните процедури във връзка със задължението на кандидатите да направят прозрачен избор на подизпълнители (доставчици) по проекта. На този етап ние подготвяме необходимите документи – запитвания към потенциалните оференти; определяме критериите за избор на оферта; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и други.

Съдействие за изготвяне на междинните и финални отчети за изпълнението на проекта.
Съдействие за осчетоводяване на разходите по проекта и окомплектоване на документите, доказващи направените разходи – фактури, договори с доставчици, приемо-предавателни протоколи, платежни нареждания, банкови извлечения и други..


Свържете се с нас