СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА
January 14, 2017
РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ
January 14, 2017

СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Очакван старт на приема: Ноември 2016 г.
Бюджет: 10 млн. лева

Целта на процедурата е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения. Процедурата от една страна цели да осигури предпоставки за кариерно развитие на неактивни и безработни лица, имащи желание да започнат професионално развитие в чрез предоставяне на съвременно обучение, съобразено с реалните потребности на работодателите.

Допустими кандидати
Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда

Допустими партньори
Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда

Допустими дейности
• Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения;
• Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател;
• Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица;
• Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.
Важно! Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.

Финансиране
– % на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 100 %
– Минимален размер на БФП: 50 хил. лв.
– Максимален размер на БФП: 1) за Компонент 1 – 3 911 660 лв.; 2) за Компонент 2 – 391 166 лв.

Ако кандидатстването по процедура „Специфични обучения“ представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване 1. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проекта.

На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.