Програма за развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони. Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в рамките на 40% и 100% от общата стойност на проекта в зависимост дали кандидатът е частно лице или община.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. има три цели:
· Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти;
· Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост;
· Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.

Програмата има три хоризонтални приоритета:
· Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението;
· Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени;
· Опазване и възстановяване на околната среда.

Мерки:
Мярка 1: Трансфер на знания и действия по осведомяване
Мярка 2: Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството
Мярка 3: Схеми за качество за селскостопански продукти и храни
Мярка 4: Инвестиции в материални активи
Мярка 5: Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и катастрофални събития и въвеждане на подходящи превантивни мерки
Мярка 6: Развитие на стопанства и предприятия
Мярка 7: Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
Мярка 8: Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите
Мярка 9: Учредяване на групи и организации на производителите
Мярка 10: Агроекология и климат
Мярка 11: Биологично земеделие
Мярка 12: Плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите
Мярка 13: Плащания за райони с природни или други специфични ограничения
Мярка 14: Хуманно отношение към животните
Мярка 15: Екологични услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите
Мярка 16: Сътрудничество
Мярка 17: Управление на риска
Мярка 19: Лидер
Мярка 20: Техническа помощ
Тематична програма за малки стопанства по ПРСР 2014-2020

За повече информация: http://prsr.government.bg/