ОП „Иновации и конкурентоспособност”

Основната цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията. Основните очаквани резултати от изпълнението на ОПИК са да бъдат подпомогнати повече от 9 000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти, да се мобилизират повече от 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да се увеличи производителността на МСП и да се допринесе за намаляването на енергийната интензивност на икономиката.

Приоритетните оси през този програмен период са:
Приоритетна ос 1: Иновации, предприемачество и потенциал за растеж
Приоритетна ос 2: Енергийни технологии и енергийна ефективност
Приоритетна ос 3: Техническа помощ

Примерни допустими дейности:
· Изграждане на научна и иновационна инфраструктура, партньорство между иновативните предприятия и носителите на иновативния потенциал, финансиране на дейностите за изследвания и развитие на иновациите на предприятията, в това число и МСП;
· Инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността и продуктивността на предприятията и подкрепа за високотехнологични производства и услуги за подобряване на материалната база;
· Повишаване на производителността и ефективността на производството и стимулиране на заетостта във високотехнологични икономически дейности;
· Иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на енергийната сигурност и повишаването на ресурсната ефективност на икономиката. Предвидени са и предвидени области на въздействие за въвеждане на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни технологии, оползотворяване и рециклиране на по-голямо количество отпадъци, повишаване на ефективността на потребление на енергия и насърчаване на инвестициите в технологии за производство и потребление на енергия от ВИ в предприятията, повишаване на ефективността на производство на  енергия;
· Създаване на благоприятна иновационна и инвестиционна бизнес среда, интернационализация на иновационния процес, стимулиране на интернационализацията основно на МСП, подобряване на качеството на туристическите услуги и национален туристически маркетинг.

Бенефициенти: Микро, малки, средни и големи предприятия или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации; Патентно ведомство, агенции и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД и иновации в изнеса, София Тех Парк (или негов правоприемник), офиси за технологичен трансфер, клъстери.

За повече информация: http://www.opcompetitiveness.bg

Текущи програми

Предстоящи програми