ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА
January 14, 2017

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

Очакван старт на приема: Ноември 2016 г.
Бюджет: 50 млн. лева

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчивата им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Допустими кандидати: Работодатели, социални партньори.

Допустими дейности
1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица.
2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

Финансиране
1) в зависимост от категорията на предприето % на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е, както следва:
70 % от допустимите разходи за микро и малки предприятия;
60 % от допустимите разходи за средни предприятия;
50 % от допустимите разходи за големи предприятия;
– БФП може да бъде увеличена с още 10 % (но не повече от общо 70%), ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение;
2) Минимален размер на БФП за проект: 15 000 лв.
3) Максимален размер на БФП за проект: за Компонент 1 – до 3 911 660 лева.; за Компонент 2 – до 391 166 лева.

Ако кандидатстването по процедура „Обучения за заети лица“ представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:
На етап кандидатстване
1. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проекта.

На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.